Komunikat dla Klientów indywidualnych

Komunikat dla Klientów instytucjonalnych

===================================================================

Centralna informacja o rachunkach uśpionych

W związku z wejściem w życie zmian w Ustawie Prawo Bankowe, w Banku funkcjonuje Centralna Informacja o tzw. rachunkach uśpionych.

Co umożliwia Centralna Informacja?
• udzielenie osobie, która uzyskała tytuł prawny do spadku po posiadaczu rachunku, zbiorczej informacji o rachunkach w bankach oraz spółdzielczych kasach oszczędnościowo-kredytowych

Pobierz załącznik
• udzielenie osobie poszukującej własnych rachunków zbiorczej informacji o jej rachunkach w bankach oraz spółdzielczych kasach oszczędnościowo - kredytowych

Pobierz załącznik

• udzielenie podmiotowi uprawnionemu zbiorczej informacji o rachunkach w bankach oraz spółdzielczych kasach oszczędnościowo-kredytowych.
Pobierz załącznik
Na udzielenie odpowiedzi Bank ma 3 dni. Wnioski dostępne są również  w placówkach Banku.

===================================================================

Dyspozycja na wypadek śmierci

Bank Spółdzielczy w Nowym Sączu informuje, że każda osoba posiadająca w Banku indywidualny rachunek:

- oszczędnościowy,

- oszczędnościowo – rozliczeniowy

- terminowej lokaty oszczędnościowej

ma możliwość wydania do tego rachunku dyspozycji wkładem na wypadek śmierci dla najbliższych członków rodziny tj. małżonka, rodziców, dziadków, dzieci, wnuków oraz rodzeństwa do otrzymania środków zgromadzonych na tym rachunku w przypadku śmierci posiadacza rachunku.

W chwili powzięcia przez Bank informacji o śmierci posiadacza rachunku, który wydał dyspozycję wkładem na wypadek śmierci, Bank jest obowiązany zawiadomić wskazane przez posiadacza rachunku osoby uprawnione o możliwości wypłaty na ich rzecz określonej kwoty.

Szczegółowe informacje można uzyskać w każdej placówce Banku Spółdzielczego w Nowym Sączu.