Dla kogo:

Kredytobiorcami mogą być dwa rodzaje Wspólnot:

 • Wspólnoty o liczbie lokali nie większej niż 7, które w zakresie zarządu nieruchomością wspólną działają zgodnie z kodeksem cywilnym i kodeksem postępowania cywilnego o współwłasności (art. 19 u.w.l). We Wspólnotach tych czynności przekraczające zwykły zarząd wymagają zgody wszystkich właścicieli lokali, a czynności zwykłego zarządu zgody większości właścicieli lokali (art. 199 i art. 201 Kodeksu cywilnego). Zarząd w tych Wspólnotach jest wykonywany przez samych właścicieli, albo może być powierzony.
 • Wspólnoty o liczbie lokali większej niż 7, które działają zgodnie z u.w.l. (art. 20 u.w.l.). W tych Wspólnotach Mieszkaniowych właściciele lokali wybierają jedno lub kilku osobowy zarząd, który kieruje sprawami Wspólnoty Mieszkaniowej, reprezentuje ją na zewnątrz oraz w stosunkach między Wspólnotą, a poszczególnymi właścicielami lokali. Zarząd może być również powierzony.

Przeznaczenie:

„Wspólny remont” to kredyt inwestycyjny przeznaczony na finansowanie przedsięwzięć Wspólnot Mieszkaniowych związanych z konserwacją, remontem, adaptacją lub modernizacją infrastruktury technicznej nieruchomości będących w zasobach Wspólnoty Mieszkaniowej np.:

 • remont dachu,
 • wymiana instalacji,
 • nadbudowa,
 • ocieplenie budynku,
 • budowa małej architektury itp.
 • Przedmiotem inwestycji nie może być zakup nieruchomości.

Oprocentowanie kredytu:

Kredyt jest oprocentowany wg zmiennej stopy procentowej:

 • kredyt w wysokości powyżej 100.000 zł jest oprocentowany według zmiennej stopy procentowej ustalonej w oparciu stawki WIBOR 3 M + marża Banku 2,5%;
 • kredyty w wysokości poniżej 100.000,- zł oprocentowane są zmiennej według stopy procentowej ustalonej Uchwałą Zarządu Banku.

Warunkiem udzielenia przez Bank kredytu jest:

 • posiadanie przez Wspólnotę w Banku rachunku pomocniczego z przeznaczeniem na fundusz remontowy lub zobowiązanie się do jego otwarcia przed podpisaniem umowy kredytu oraz przeprowadzania rozliczeń przez Bank w wysokości proporcjonalnej do udziału Banku w zadłużeniu z tytułu wszystkich posiadanych kredytów bankowych,
 • gromadzenie przez członków Wspólnoty Mieszkaniowej środków na fundusz remontowy w formie miesięcznych zaliczek, których łączna wysokość musi być wyższa od miesięcznej raty kredytu co najmniej o 25%,
 • posiadanie przez Klienta zdolności kredytowej, rozumianej jako zdolność do obsługi i całkowitej spłaty zobowiązania zaciągniętego wobec Banku, ustalonej w oparciu o jego aktualną i prognozowaną sytuację ekonomiczno-finansową.

Kwota kredytu:

 • Minimalna kwota kredytu wynosi 5.000 zł.
 • Maksymalna kwota kredytu jest uwarunkowana zdolnością kredytową Klienta tj. dostosowana do wysokości wpływów na fundusz remontowy i udziałem środków własnych Wspólnoty na finansowanie przedsięwzięcia.
 • Najwyższa miesięczna rata odsetkowo-kapitałowa nie może przekraczać 75% (przewidywanych w okresie kredytowania) miesięcznych wpłat na fundusz remontowy - pomniejszona o ewentualne raty wcześniej zaciągniętych zobowiązań.

Okres kredytowania:

Kredyt inwestycyjny na finansowanie przedsięwzięć Wspólnot Mieszkaniowych udzielany jest na okres nie dłuższy niż 10 lat.

Środki własne:

 • Minimalny udział środków własnych Kredytobiorcy w finansowaniu całości przedsięwzięcia wynosi 20%.
 • W uzasadnionych przypadkach, Bank może podjąć decyzję o zmniejszeniu do 10% udziału własnego Kredytobiorcy w finansowaniu inwestycji.

Zabezpieczenie kredytu:

Obligatoryjnym zabezpieczeniem spłaty kredytu jest :

 • pełnomocnictwo do dysponowania rachunkami Wspólnoty Mieszkaniowej (bieżącym i pomocniczymi);
 • cesja wierzytelności z tytułu wpłat członków Wspólnoty na fundusz remontowy;
 • cesja praw z umowy (polisy) ubezpieczenia nieruchomości wspólnej od ognia i innych zdarzeń losowych.

Pozostałe formy zabezpieczeń ustalane są indywidualnie.

Wypłata kredytu:

 • Bezgotówkowo na podstawie oryginałów faktur, rachunków uproszczonych, umów kupna sprzedaży lub innych dokumentów potwierdzających wykonanie prac czy usług związanych z inwestycją.
 • Gotówkowo do 10% kwoty przyznanego kredytu – nie więcej niż 25 000 zł – w formie przelewu na rachunek bieżący Kredytobiorcy bez konieczności wcześniejszego przedstawienia faktur lub dokumentów poświadczających wykorzystanie kredytu na wskazany w umowie cel.

Spłata kredytu:

 • Środki na spłatę rat kapitałowych i odsetek pobierane są z rachunku bieżącego pomocniczego - celowego (z przeznaczeniem na fundusz remontowy) prowadzonego przez Bank na rzecz Wnioskodawcy.
 • Kredyt spłacany jest w terminach dostosowanych do możliwości spłaty Kredytobiorcy wynikających z oceny dokonywania wpłat na fundusz remontowy – w okresach miesięcznych lub kwartalnych.
Pliki do pobrania:
 • Wniosek o kredyt - pobierz
 • Podstawowe informacje o wspólnocie mieszkanowej - pobierz
 • Lista wymaganych dokumentów - pobierz