18 443-56-30 Bank Spółdzielczy w Nowym Sączu 33-300 Nowy Sącz Al. Batorego 78

Lokaty Standard w złotych i walutach wymienialnych

Przeznaczenie:

Lokaty terminowe to prosty, popularny i bezpieczny sposób na pomnażanie oszczędności.

Dla kogo:

Posiadaczami lokat mogą być gospodarstwa posiadające rachunek w naszym Banku. Bank dopuszcza możliwość otwarcia i prowadzenia lokat terminowych dla klientów instytucjonalnych nie posiadających rachunków rozliczeniowych w Banku po przedłożeniu dokumentów wymaganych do otwarcia rachunku rozliczeniowego.

Oprocentowanie:

Środki pieniężne znajdujące się na lokacie terminowej w złotych i w walutach wymienialnych oprocentowane są według:

 • Zmiennej stawki oprocentowania, ustalonej przez Zarząd Banku

Wpłaty na lokaty mogą być wnoszone w formie:

 • Gotówkowej;
 • Bezgotówkowej;

Podstawę otwarcia pierwszego rachunku lokaty stanowi:

 • Zawarta jednorazowo Umowa ramowa;
 • „Deklaracja wniesienia lokaty”, składana każdorazowo w Banku;
 • Dowód osobisty.

Korzyści:

 • Bezpieczne gromadzenie i przechowywanie środków pieniężnych;
 • Pewność zysku;
 • Wyższy dochód z tytułu odsetek niż na rachunku;
 • Możliwość wykorzystania lokaty jako zabezpieczenia kredytu;
 • Możliwość udzielenia pełnomocnictwa lub/oraz dokonania zapisu bankowego na wypadek śmierci.

Okresy na jakie otwierane są lokaty Standard w walutach:

 • Krótkoterminowe: 1 miesiąc;
 • Długoterminowe: 3, 6, 12 miesięcy;

Minimalna kwota wkładu:

 • 1000 PLN
 • 500 USD
 • 500 EURO
 • 500 GBP

Dodatkowe atuty:

 • Odsetki od lokat kapitalizowane są na koniec okresu umownego.
 • Lokata po okresie umownym jeżeli nie zostanie zlikwidowana, zostanie automatycznie przedłużona na kolejny, taki sam okres, na warunkach oprocentowania obowiązujących w pierwszym dniu kolejnego okresu deponowania.
 • Negocjacja oprocentowania w ściśle określonych przypadkach.
 • Oprocentowanie środków pieniężnych rozpoczyna się od daty ich wpłaty/wpływu na lokatę, a kończy się z dniem poprzedzającym ich wypłatę włącznie.
 • Nie podjęte odsetki podlegają kapitalizacji.

Oprocentowanie:

Lokaty Standard oprocentowane są według zmiennej stopy procentowej ustalanej przez Bank w stosunku rocznym.

Tabela oprocentowania produktów bankowych dla klientów instytucjonalnych - pobierz

 

 W naszym Banku  depozyty  są gwarantowane przez Bankowy Fundusz Gwarancyjny (BFG)

Drukuj