18 443-56-30 Bank Spółdzielczy w Nowym Sączu 33-300 Nowy Sącz Al. Batorego 78

Przeznaczenie

Lokaty terminowe to prosty, popularny i bezpieczny sposób na pomnażanie oszczędności. Oferujemy szeroki wybór terminów: od 14 dni do 36 miesięcy w walucie: PLN oraz od 1 do 12 miesięcy w walucie USD, EURO, GBP.

Lokata terminowa jest przeznaczona dla osoby lub osób fizycznych - zarówno pełnoletnich jak i małoletnich.

Małoletni Posiadacz rachunku terminowej lokaty oszczędnościowej może po ukończeniu trzynastu lat swobodnie dysponować środkami pieniężnymi zgromadzonymi na tych rachunkach, o ile nie sprzeciwi się temu na piśmie jego przedstawiciel ustawowy.

Do dokonywania czynności na rachunku osoby małoletniej, w ramach zwykłego zarządu jest upoważniony jej przedstawiciel ustawowy.

Korzyści

 • bezpieczne gromadzenie i przechowywanie środków pieniężnych
 • pewność zysku
 • szeroka dostępność
 • wyższy dochód z tytułu odsetek niż na rachunku
 • możliwość wykorzystania lokaty jako zabezpieczenia kredytu
 • możliwość udzielenia pełnomocnictwa lub/oraz dokonania zapisu bankowego na wypadek śmierci
 • brak opłat za otwarcie i prowadzenie rachunku

Okresy na jakie otwierane są lokaty Standard w Złotych

 • krótkoterminowe: od 14 dni do 1 miesiąca
 • długoterminowe: 3,4,5,6,12,24,36, miesięcy

Okresy na jakie otwierane są lokaty Standard w walutach

 • krótkoterminowe: 1 miesiąc
 • długoterminowe: 3,6,12, miesięcy

Minimalna kwota wkładu

 • 100 zł i 100,- USD,EUR,GBP

Dodatkowe atuty

 • Odsetki od lokat kapitalizowane są na koniec okresu umownego
 • Lokata po okresie umownym jeżeli nie zostanie zlikwidowana, zostanie automatycznie przedłużona na kolejny, taki sam okres, na warunkach obowiązujących w pierwszym dniu kolejnego okresu deponowania
 • W określonych przypadkach istnieje możliwość negocjacji oprocentowania
 • Oprocentowanie środków pieniężnych rozpoczyna się od daty ich wpłaty/wpływu na lokatę, a kończy się z dniem  poprzedzającym ich wypłatę włącznie
 • Nie podjęte odsetki podlegają kapitalizacji

Aby otworzyć lokatę należy:

 • przedstawić dokument tożsamości
 • podpisać umowę
 • wpłacić określoną kwotę gotówką lub przelewem

 

Oprocentowanie:

Lokaty Standard oprocentowane są według zmiennej stopy procentowej ustalanej przez Bank w stosunku rocznym.

Tabela oprocentowania produktów bankowych dla klientów indywidualnych - pobierz

 

W naszym Banku  depozyty  są gwarantowane przez Bankowy Fundusz Gwarancyjny (BFG)

Drukuj