18 443-56-30 Bank Spółdzielczy w Nowym Sączu 33-300 Nowy Sącz Al. Batorego 78

Lokaty standard w złotych i walutach wymienialnych

Przeznaczenie:

Lokaty terminowe to prosty, popularny i bezpieczny sposób na pomnażanie oszczędności.

Dla kogo

Posiadaczami lokat mogą być głównie :

 • osoby prawne,
 • jednostki organizacyjne nieposiadające osobowości prawnej, o ile posiadają zdolność prawną,
 • osoby fizyczne prowadzące działalność zarobkową na własny rachunek,
 • znajdujące się w kraju oddziały, przedstawicielstwa i przedsiębiorstwa utworzone przez nierezydentów.

Bank dopuszcza możliwość otwarcia i prowadzenia lokat terminowych dla klientów instytucjonalnych nie posiadających rachunków rozliczeniowych w Banku po przedłożeniu dokumentów wymaganych do otwarcia rachunku rozliczeniowego.

Oprocentowanie:

Środki pieniężne znajdujące się na lokacie terminowej w złotych i w walutach wymienialnych oprocentowane są według:

 • zmiennej stawki oprocentowania, ustalonej przez Zarząd Banku.

Wpłaty na lokaty mogą być wnoszone w formie:

 • gotówkowej
 • bezgotówkowej

Podstawę otwarcia pierwszego rachunku lokaty stanowi:

 • Umowa ramowa zawarta jednorazowo,
 • „Deklaracja wniesienia lokaty”, składana każdorazowo w Banku.

Korzyści:

 • Bezpieczne gromadzenie i przechowywanie środków pieniężnych
 • Pewność zysku
 • Wyższy dochód z tytułu odsetek niż na rachunku
 • Możliwość wykorzystania lokaty jako zabezpieczenia kredytu

Okresy lokat standard w złotych

 • krótkoterminowe: od 14 dni do 1 miesiąca
 • długoterminowe: 3,4,5,6,12,24,36, miesięcy

Okresy lokat standard w walutach

 • krótkoterminowe: 1 miesiąc
 • długoterminowe: 3,6,12, miesięcy

Minimalna kwota wkładu

 • 1000 PLN
 • 500 USD
 • 500 EURO
 • 500 GBP

Dodatkowe atuty:

 • Odsetki od lokat kapitalizowane są na koniec okresu umownego,
 • Lokata po okresie umownym jeżeli nie zostanie zlikwidowana, zostanie automatycznie przedłużona na kolejny, taki sam okres, na warunkach oprocentowania obowiązujących w pierwszym dniu kolejnego okresu deponowania,
 • Negocjacja oprocentowania w ściśle określonych przypadkach,
 • Oprocentowanie środków pieniężnych rozpoczyna się od daty ich wpłaty/wpływu na lokatę, a kończy się z dniem poprzedzającym ich wypłatę włącznie,
 • Nie podjęte odsetki podlegają kapitalizacji.

Oprocentowanie:

Lokaty Standard oprocentowane są według zmiennej stopy procentowej ustalanej przez Bank w stosunku rocznym.

Tabele oprocentowania produktów bankowych dla klientów instytucjonalnych - pobierz

 

W naszym Banku  depozyty  są gwarantowane przez Bankowy Fundusz Gwarancyjny (BFG)

Drukuj