18 443-56-30 Bank Spółdzielczy w Nowym Sączu 33-300 Nowy Sącz Al. Batorego 78

Przeznaczenie:

Lokaty dopłata to elastyczny sposób na pomnażanie oszczędności poprzez dopłaty do kwoty zdeponowanej na początku.

Lokata otwierana jest na 6,12,24, miesięczny okres umowy w walucie PLN .

Dla kogo:

Posiadaczami lokat mogą być tylko firmy posiadające rachunek podstawowy w naszym Banku:

 • osoby prawne,
 • jednostki organizacyjne nieposiadające osobowości prawnej, o ile posiadają zdolność prawną,
 • osoby fizyczne prowadzące działalność zarobkową na własny rachunek,
 • znajdujące się w kraju oddziały, przedstawicielstwa i przedsiębiorstwa utworzone przez nierezydentów.

Bank nie otwiera lokat terminowych DOPŁATA w złotych drogą korespondencyjną.

Oprocentowanie:

Środki pieniężne znajdujące się na lokacie „DOPŁATA" oprocentowane są według:

 • zmiennej stawki oprocentowania.

Wpłaty na lokaty mogą być wnoszone w formie :

 • gotówkowej
 • bezgotówkowej

Lokata Dopłata oprocentowana jest według zmiennej stopy procentowej ustalanej przez Zarząd Banku.

Tabela oprocentowania dla klientów instytucjonalnych - pobierz

Podstawę otwarcia pierwszego rachunku lokaty stanowi:

 • Umowa ramowa zawarta jednorazowo,
 • „Deklaracja wniesienia lokaty”, składana każdorazowo w Banku.

Minimalna kwota lokaty to tylko 1000 zł.

Korzyści:

 • Możliwość dokonania wpłat do lokaty w trakcie trwania lokaty.
 • Bezpieczne gromadzenie i przechowywanie środków pieniężnych
 • Pewność zysku.
 • Szeroka dostępność.
 • Wyższy dochód z tytułu odsetek niż na rachunku.
 • Możliwość wykorzystania lokaty jako zabezpieczenia kredytu.

Dodatkowe informacje:

 • Odsetki od lokaty kapitalizowane są na koniec okresu umownego. Z góry wiadomo, ile otrzymasz odsetek, jeśli dotrzymasz lokatę do końca okresu umownego.
 • Lokata Dopłata po okresie umownym jeżeli nie zostanie zlikwidowana, zostanie automatycznie przedłużona na kolejny, taki sam okres, na warunkach oprocentowania obowiązujących w pierwszym dniu kolejnego okresu deponowania.

Aby otworzyć lokatę należy:

 • przedstawić dokument potwierdzający tożsamość,
 • podpisać umowę,
 • wpłacić określoną kwotę gotówką lub przelewem.

Oprocentowanie:

Tabele oprocentowania produktów bankowych dla klientów instytucjonalnych - pobierz

 

W naszym Banku  depozyty  są gwarantowane przez Bankowy Fundusz Gwarancyjny (BFG)

Drukuj