18 443-56-30 Bank Spółdzielczy w Nowym Sączu 33-300 Nowy Sącz Al. Batorego 78

Korzyści

  • stały dostęp do środków
  • gwarancja ich bezpieczeństwa
  • możliwość korzystania z rachunku w ramach bankowości elektronicznej

Dysponowanie środkami

  • Wszystkie wpływy pieniężne stawiane są natychmiast do dyspozycji klienta;
  • Klient dysponuje środkami na rachunku do wysokości wolnych środków;

Okres umowy

Określony w zawartej umowie z klientem.

Opłaty i prowizje

Na zasadach określonych indywidualnie w umowie z Klientem.

Odsetki

Odsetki kapitalizowane w okresach ustalonych indywidualnie w umowie z Klientem i wypłacane bezgotówkowo, na rachunek bieżący.

Oprocentowanie

Rachunek oprocentowany wg zmiennej stopy procentowej ustalonej indywidualnie w umowie z Klientem.

Informacje dodatkowe

W ramach jednej umowy rachunku zawartej z klientem możliwe jest otwarcie wielu rachunków pomocniczych, służących do przeprowadzania określonych zadań jednostki samorządowej.

Zawarcie umowy

  • Aby zawrzeć umowę rachunku bieżącego, klient wypełnia Wniosek o otwarcie i prowadzenie rachunku bankowego;
  • W obecności pracownika Banku klient składa podpis na Karcie wzorów podpisów - po uprzednim wskazaniu osób upoważnionych do dysponowania rachunkiem bieżącym i złożeniu przez nich swoich podpisów;
  • Po uzgodnieniu warunków współpracy zawierana jest umowa rachunku.

 

Drukuj