18 443-56-30 Bank Spółdzielczy w Nowym Sączu 33-300 Nowy Sącz Al. Batorego 78

Przeznaczenie

Gwarancja bankowa jest to samodzielne zobowiązanie banku podejmowane na zlecenie klienta, do wypłacenia osobie uprawnionej określonej w gwarancji kwoty, na żądanie beneficjenta przedłożone w banku, w sytuacji, kiedy zleceniodawca gwarancji nie wykonał zobowiązań zabezpieczonych gwarancją.

Gwarancje i poręczenia bankowe przeznaczone są dla jednostek:

 • posiadających rachunek bieżący w Banku Spółdzielczym w Nowym Sączu;
 • posiadających zdolność kredytową.

Bank udziela następujących rodzajów gwarancji:

 • przetargowej (wadialnej);
 • zwrotu zaliczki;
 • dobrego wykonania umowy;
 • spłaty kredytu;
 • zapłaty akredytywy;
 • terminowej zapłaty za zakupione towary/usługi;
 • zapłaty rat leasingowych;
 • akcyzowa.

Gwarancja przetargowa (wadialna)

Gwarancja wadialna jest udzielana w celu zabezpieczenia roszczeń organizatora przetargu w stosunku do uczestnika w przypadku, gdy uczestnik, po wygraniu przetargu, odmówi podpisania kontraktu na warunkach określonych w ofercie lub zawarcie umowy stanie się niemożliwe z przyczyn leżących po stronie uczestnika albo uczestnik nie wniesie wymaganego zabezpieczenia należytego wykonania umowy. Gwarancja jest składana jako wadium przez uczestnika do przetargu.

Gwarancja zwrotu zaliczki

Gwarancja zwrotu zaliczki udzielana jest w celu zabezpieczenia roszczeń kupującego względem sprzedającego, w przypadku gdyby sprzedający nie wykonał umowy i odmówił zwrotu zaliczki.

Gwarancja należytego wykonania umowy

Gwarancja należytego wykonania umowy udzielana jest w celu zabezpieczenia roszczeń kupującego, które powstaną w przypadku, gdy sprzedający towary lub wykonawca usług nie wykona bądź nieprawidłowo wykona umowę i odmówi zapłacenia kar umownych.

Gwarancja spłaty kredytu

Gwarancja spłaty kredytu udzielana jest w celu zabezpieczenia roszczeń kredytodawcy wobec kredytobiorcy dotyczących kredytu/pożyczki niespłaconego w terminie, zgodnie z warunkami kontraktu lub umowy kredytowej.

Gwarancja terminowej zapłaty za zakupione towary/usługi

Gwarancja terminowej zapłaty za zakupione towary/usługi udzielana jest w celu zabezpieczenia roszczeń sprzedawcy w stosunku do kupującego w przypadku, gdy kupujący nie zapłaci za towary lub usługi w uzgodnionym terminie.

Gwarancja zapłaty rat leasingowych

Gwarancja zapłaty rat leasingowych udzielana jest w celu zabezpieczenia roszczeń leasingodawcy wobec leasingobiorcy w przypadku, gdy leasingobiorca nie spłaci raty leasingowej w terminie określonym w umowie.

Gwarancja akcyzowa

Gwarancja akcyzowa, udzielana jest w celu zabezpieczenia roszczeń organów celnych wobec podmiotu zobowiązanego do zapłaty zobowiązań podatkowych, powstałych z tytułu produkcji i nabywania wyrobów akcyzowych, jeżeli: ich zapłacenie stanie się wymagalne.

 

Korzyści:

 • różne rodzaje gwarancji - by jak najlepiej dopasować ofertę do potrzeb Klienta, Bank Spółdzielczy w Nowym Sączu posiada bogaty wybór produktów gwarancyjnych/poręczeń;
 • indywidualne warunki - warunki udzielenia gwarancji/poręczenia oraz rodzaj stosowanych zabezpieczeń w każdym przypadku są ustalane indywidualnie;
 • zwiększenie wiarygodności - zabezpieczenie spłaty części lub całości zobowiązań na pewno wpłynie pozytywnie na wizerunek Firmy, Bank jako instytucja zaufania publicznego jest gwarantem sprawnej realizacji transakcji;
 • realizacja transakcji - dzięki gwarancji/poręczeniu nie musisz angażować środków własnych Firmy;
 • indywidualne i elastyczne warunki - rodzaj stosowanych zabezpieczeń ustalany jest indywidualnie, a wysokość udzielonej gwarancji/ poręczenia zależy od warunków transakcji pomiędzy zleceniodawcą a beneficjentem gwarancji;

W ofercie banku znajdują się również poręczenia, czyli umowy, w których bank zobowiązuje się do wypłacenia wierzycielowi zleceniodawcy określonej kwoty pieniężnej w przypadku gdyby zleceniodawca nie spełnił świadczenia, do którego był zobowiązany. Zawarcie umowy poręczenia następuje przez przyjęcie przez wierzyciela pisemnego oświadczenia banku.

Wymagane dokumenty:

Bank udziela gwarancji/poręczeń po przedstawieniu przez Klienta następujących dokumentów:

 • zlecenie udzielenia gwarancji lub poręczenia przez Bank istniejącej lub przyszłej wierzytelności;
 • dokumenty formalno-prawne w zależności od formy prowadzonej działalności gospodarczej;
 • dokumenty finansowe do oceny zdolności firmy do spłaty zobowiązań;
 • dokumenty dotyczące ustanawianych zabezpieczeń;
 • kopię umowy podstawowej;
 • treść gwarancji/poręczenia, jeżeli została ustalona z beneficjentem;
 • inne dokumenty niezbędne do realizacji zlecenia.
Pliki do pobrania:
 • Wniosek o udzielenie gwarancji - pobierz
Drukuj