18 443-56-30 Bank Spółdzielczy w Nowym Sączu 33-300 Nowy Sącz Al. Batorego 78

Kwota kredytu

Kredyty mogą być udzielane do wysokości:

  • w plafonie A - do 50 000 zł, przy czym kredytowaniem może być objęte do 100% wartości kosztorysowej zadania inwestycyjnego brutto;
  • w plafonie B - do 300 000 zł; nie więcej niż do 80% wartości kosztorysowej zadania inwestycyjnego brutto.

Jeden Klient nie może korzystać z dwóch kredytów jednocześnie.

Udział środków własnych

  • w plafonie A – od 0% wartości kosztorysowej zadania inwestycyjnego brutto;
  • w plafonie B – min. 20% wartości kosztorysowej zadania inwestycyjnego brutto

W przypadku realizacji przedsięwzięć/inwestycji objętych dofinansowaniem ze środków Unii Europejskiej kredyt może być udzielony do 100% wartości kosztorysowej brutto inwestycji.

Wykorzystanie kredytu

  • jednorazowo lub w transzach, w terminach i kwotach określonych w umowie kredytu;
  • w formie bezgotówkowej na podstawie złożonych faktur lub innych dokumentów potwierdzających istnienie zobowiązania.

Okres kredytowania:

Kredyty mogą być udzielane na okres do 5 lat włączając w to okres karencji w spłacie kredytu do 12 miesięcy.

Oprocentowanie kredytu:

Oprocentowanie kredytu jest zmienne i oparte na stopie redyskonta weksli NBP.

Wysokość oprocentowania kredytu wynosi:

  • w plafonie A – 1,20 stopy redyskonta weksli NBP;
  • w plafonie B - 1,68 stopy redyskonta weksli NBP;

Oprocentowanie kredytu jednak nie może być niższe niż 4%.

Prowizja:

Od przyznanego kredytu bank pobiera jednorazową prowizję w wysokości do 1,5% kwoty udzielonego kredytu.

Wymagane dokumenty:

Podstawę udzielenia kredytu stanowi pisemny wniosek kredytowy wraz z informacjami uzupełniającymi.

Drukuj