18 443-56-30 Bank Spółdzielczy w Nowym Sączu 33-300 Nowy Sącz Al. Batorego 78

Lokata dopłata w złotych.

Lokaty dopłata to elastyczny sposób na pomnażanie oszczędności poprzez dopłaty do kwoty zdeponowanej na początku.

Lokata otwierana jest na 6,12,24, miesięczny okres umowy w walucie PLN .

Dla kogo:

Posiadaczami lokat mogą być tylko firmy posiadające rachunek podstawowy w naszym Banku:

 • osoby prawne,
 • jednostki organizacyjne nieposiadające osobowości prawnej, o ile posiadają zdolność prawną,
 • osoby fizyczne prowadzące działalność zarobkową na własny rachunek,
 • znajdujące się w kraju oddziały, przedstawicielstwa i przedsiębiorstwa utworzone przez nierezydentów.

Bank nie otwiera lokat terminowych DOPŁATA w złotych drogą korespondencyjną.

 

Oprocentowanie:

Środki pieniężne znajdujące się na lokacie „DOPŁATA" oprocentowane są według zmiennej stawki oprocentowania ustalonej przez Zarząd Banku.

 •  Tabela oprocentowania produktów bankowych dla klientów instytucjonalnych - pobierz

Wpłaty na lokaty dopłata mogą być wnoszone w formie:

 • gotówkowej
 • bezgotówkowej.

Podstawę otwarcia pierwszego rachunku lokaty stanowi:

 • zawarta jednorazowo Umowa ramowa,
 • „Deklaracja wniesienia lokaty”, składana każdorazowo w Banku,
 • dowód osobisty.

Minimalna kwota lokaty to tylko 1000 zł.

 

Korzyści:

 • Możliwość dokonania dopłat w trakcie trwania lokaty.
 • Bezpieczne gromadzenie i przechowywanie środków pieniężnych.
 • Pewność zysku.
 • Wyższy dochód z tytułu odsetek niż na rachunku.
 • Możliwość wykorzystania lokaty jako zabezpieczenia kredytu.

Dodatkowe atuty:

 • Odsetki od lokaty kapitalizowane są na koniec okresu umownego.
 • Lokata Dopłata po okresie umownym jeżeli nie zostanie zlikwidowana, zostanie automatycznie przedłużona na kolejny, taki sam okres, na warunkach oprocentowania obowiązujących w pierwszym dniu kolejnego okresu deponowania.
 • Oprocentowanie środków rozpoczyna się od daty ich wpłaty/wpływu na rachunek lokaty a kończy się z dniem poprzedzającym ich wypłatę włącznie.
 • Nie podjęte odsetki podlegają kapitalizacji.

Aby otworzyć lokatę należy:

 • przedstawić dokument potwierdzający tożsamość,
 • podpisać umowę,
 • wpłacić określoną kwotę gotówką lub przelewem.

 W naszym Banku  depozyty  są gwarantowane przez Bankowy Fundusz Gwarancyjny (BFG)

Drukuj